ฐานข้อมูลต้นไม้

ฐานข้อมูลมีข้อมูลของต้นไม้ทั้งหมด จำนวน 33 ต้น
รหัสต้นไม้ ชื่อต้นไม้ อายุต้นไม้ ตำแหน่งที่ตั้ง
CM-50011-01-0001-2567 ต้นลาน 50 0
ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
CM-50011-01-0002-2567 ต้นลาน 50 0
ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
CM-50011-01-0003-2567 ต้นลาน 20 0
ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
CM-50011-01-0004-2567 ต้นลาน 60 0
ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
CM-50011-01-0005-2567 ต้นลาน 40 0
ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
CM-50030-01-0001-2565 ต้นลาน 20 อบต.ช่างเคิ่ง
ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
CM-50030-01-0002-2565 ต้นลาน 17 อบต.ช่างเคิ่ง
ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
CM-50030-01-0003-2565 ต้นลาน 17 อบต.ช่างเคิ่ง
ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
CM-50030-01-0004-2565 ต้นลาน 70 ท่าผา
ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
CM-50030-01-0005-2565 ต้นลาน 70 ท่าผา
ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
CM-50030-01-0006-2565 ต้นลาน 20 ท่าผา
ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
CM-50030-01-0007-2565 ต้นลาน 58 วัดยางหลวง
ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
CM-50030-01-0008-2565 ต้นลาน 28 วัดป่าแดด
ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
CM-50030-01-0009-2565 ต้นลาน 70 วัดป่าแดด
ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
CM-50030-01-0010-2565 ต้นลาน 38 วัดสบวาก
ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
CM-50030-01-0011-2565 ต้นลาน 15 วัดป่าแดด
ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
CM-50030-01-0012-2565 ต้นลาน 68 บ้านเหล่า
ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
CM-50030-01-0013-2566 ลาน 19 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง
ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
CM-50030-01-0028-2566 ต้นลาน 25 ภายในร้านขนมนุช
ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
CM-50030-02-0014-2566 ต้นลาน 4 -
ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
CM-50030-02-0015-2566 ต้นลาน 2 -
ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
CM-50030-02-0016-2566 ต้นลาน 2 วัดนาฮ่อง
ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
CM-50030-02-0018-2566 ต้นลาน 5 ประปาหมู่บ้าน
ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
CM-50030-02-0019-2566 ต้นลาน 5 -
ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
CM-50030-02-0020-2566 ต้นลาน 2 ประปาหมู่บ้าน
ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
CM-50030-02-0021-2566 ต้นลาน 2 -
ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
CM-50030-02-0022-2566 ต้นลาน 2 แปลงเกษตร อบต.ช่างเคิ่ง
ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
CM-50030-02-0023-2566 ต้นลาน 2 แปลงเกษตร อบต.ช่างเคิ่ง
ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
CM-50030-02-0024-2566 ต้นลาน 15 สำนักสงฆ์มอลอคี (อมลาน)
ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
CM-50030-02-0025-2566 ต้นลาน 1 แปลงเกษตร อบต.ช่างเคิ่ง
ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
CM-50030-02-0026-2566 ต้นลาน 3 โรงหมักปุ๋ยคอก อบต.ช่างเคิ่ง
ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
CM-50030-02-0027-2566 ต้นลาน 6 ใกล้กับโรงเก็บเครื่องสูบน้ำ
ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
CM-50030-02-0030-2566 ต้นลาน 4 ประปาหมู่บ้าน
ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่